Terugzet verplichting van snoek en baars voor beroepsvisser blijft van toepassing.

Persbericht Sportvisserij Zuidwest Nederland
Persbericht Sportvisserij Zuidwest Nederland

Op 1 februari 2021 diende een zitting in kort geding voor de rechtbank Den Haag dat Visserijbedrijf v/h Fa. W. Klop en Zn. B.V. (“Klop”) had aangespannen tegen de Staat, als verhuurder van het schubvisvisrecht, én Sportvisserij Zuidwest Nederland, als huurder daarvan. Lees “Terugzet verplichting van snoek en baars voor beroepsvisser blijft van toepassing.” verder

World Crank Cup 3e wedstrijddag en prijsuitreiking

Winnaar Gerrit Broders (midden), Willem Stolk 2e plaats (links) en Jean Marc Brison(rechts) op een derde plaats.

De World Crank Cup 2019 is voorbij en de winnaars zijn bekend! De laatste wedstrijddag mocht ik als Marchall een dagje mee op de boot van één van de deelnemers. Het bleek geen onbekende te zijn namelijk Frank Helming de eigenaar van Lund Boats Europe of bij vele roofvissers wel bekend Lund IJsselsport. Lees “World Crank Cup 3e wedstrijddag en prijsuitreiking” verder

World Crank Cup 2019: loodvrij roofvisevenement

Op 3, 4 en 5 oktober vormen de Merwede, Amer en Oude Maas het toneel van de derde editie van de World Crank Cup. In totaal doen 20 roofvissers uit binnen- en buitenland mee aan dit evenement – waarbij bovendien ‘loodvrij’ wordt gevist.

Persbericht: Sportvisserij Nederland Lees “World Crank Cup 2019: loodvrij roofvisevenement” verder

Informatieavond visstandonderzoek Benedenrivieren en Biesbosch

Zoals in de verslagen over de rechtszaken en tijdens eerdere Informatieavonden Benedenrivierengebied is aangegeven zal er in het najaar van 2019 een grootschalig onderzoek naar de visstand worden uitgevoerd in het Benedenrivierengebied en de Biesbosch.

Persbericht: Sportvisserij Zuidwest Nederland Lees “Informatieavond visstandonderzoek Benedenrivieren en Biesbosch” verder

Visserij op het Volkerak-Zoommeer

IMG_8758Sportvisserij Zuidwest Nederland, de Vereniging van Beroepsvissers op het Volkerak-Zoommeer en de natuur- en terrein beherende instanties uit de VBC Volkerak-Zoommeer proberen de gebruikers van dit schitterende viswater zo goed als mogelijk te informeren over de visserij en hier zo transparant mogelijk over te zijn. Ondanks deze inzet, lukt het niet altijd om alle gebruikers, waaronder sportvissers, recreanten en natuurliefhebbers, te bereiken. Mede hierdoor is er de afgelopen weken commotie ontstaan rondom de visserij op het Volkerak. In dit bericht zetten we de zaken op een rijtje en geven we een doorkijk naar de voor ons liggende periode.

Persbericht Sportvisserij Zuidwest Nederland
Persbericht Sportvisserij Zuidwest Nederland

Samenwerking sport- en beroepsvisserij essentieel
Sport- en beroepsvisserij werken al decennia samen op het Volkerak-Zoommeer. We zijn het niet altijd eens, maar zorgen er door constructief samen te werken voor dat beide groepen kunnen blijven vissen op het Volkerak-Zoommeer. Zowel de sport- als beroepsvisserij heeft namelijk tijdelijke toestemmingen en machtigingen om op het water te mogen vissen. De belangrijkste voorwaarde hierbij is dat samen een visplan dient te worden opgesteld zonder welke niet mag worden gevist. De afspraken die de sport- en beroepsvisserij op het Volkerak-Zoommeer hebben gemaakt gaan veel verder dan op andere Nederlandse binnenwateren. Zo worden uitgebreide registraties bijgehouden, geldt er een maximummaat van snoekbaars van 70 cm, dient in de zegen bijgevangen snoekbaars tussen 14 februari en 1 april teruggezet te worden en wordt – naast de controle en handhaving van de NVWA en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid – aanvullende controle en handhaving door zowel de sport- als de beroepsvisserij gefinancierd. Daarnaast zijn we open en transparant en plaatsen we de belangrijkste informatie over de visserij op deze pagina op onze website en actualiseren we deze informatie wanneer nodig.

Beroepsvisserij en sportvisserij op een water
Beroepsvisserij en sportvisserij op een water

Fuikenvisserij Volkerak
Vanaf 1 december 2017 mag op het westelijke deel van het Volkerak weer met fuiken op aal worden gevist. Ruim zes jaar daarvoor was het Volkerak vanwege te hoge gehaltes van dioxines en PCB’s gesloten voor deze visserij. Aangezien de aal meer dan twee jaar onder de gestelde normen zaten, heeft de minister van (destijds) Economische Zaken besloten dat het westelijk deel weer open kan voor de visserij op aal. Zie hiervoor de berichtgeving https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-57188.html en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-57182.pdf. Wolhandkrab mag niet worden onttrokken op het Volkerak, wel op het Zoommeer en de kanalen.

Vanuit de praktijk ontving Sportvisserij ZWN signalen dat de sportvisserij nog niet gewend is aan de situatie met fuiken op het Volkerak. De zichtbaarheid van de fuiken (deze hoeven niet te worden gemarkeerd) en de diepte waarop ze soms worden aangetroffen door sportvissers zorgen voor vervelende (het onbedoeld ‘haken’ van fuiken) en soms gevaarlijke (met de (elektro)motor vastraken in fuiken) situaties. Deze aspecten worden meegenomen naar de gesprekken over het op te stellen nieuwe visplan.

Bijvangsten
Daarnaast is de bijvangst van andere soorten dan aal een bron van irritatie voor onder andere sportvissers. Een vistuig is zelden 100% selectief en met vissen (zowel sport- als beroep) is er altijd een risico op directe of indirecte schade en/of sterfte van vis. Echter, dit proberen we door een goede handling en het bewust zijn van het feit dat snoekbaars vanuit grote diepte (>10 meter) een lage overlevingskans heeft (sportvissers) en aanvullende maatregelen op het gebied van vistuig zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld een keerwant in de fuiken wordt meegenomen naar het op te stellen nieuwe visplan.

Roofvissen vanuit de boot
Roofvissen vanuit de boot

Waarnemingen
Verder zijn er waarnemingen, inclusief fotomateriaal, geweest van te dicht (dichter dan 25 meter) op de vooroever geplaatste fuiken, (sportvis)boten met fuiken aan boord, op de kant geplaatste en kapot gesneden fuiken en in verboden gebied geplaatste fuiken.

Verschillende instanties hebben onderzoek(en) uitgevoerd op basis van bovenstaande waarnemingen. Hieruit kunnen twee hoofdconclusies worden getrokken: door het gebrek aan meldingen van vermeende strafbare feiten (slechts één melding, naast – achteraf – tientallen berichten op sociale media) en het gegeven dat er fuiken door/in (sportvis)boten zijn verplaatst en fuiken zijn verwijderd en vernield, is er onvoldoende bewijs en gerede twijfel om de vermeende strafbare feiten straf- en bestuursrechtelijk aan te pakken.

Blijf van andermans spullen af!
Sportvisserij ZWN en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid roepen sportvissers en andere gebruikers van het Volkerak-Zoommeer op om van andermans spullen af te blijven en niet voor eigen rechter te gaan spelen. Dit maakt onderzoeken ‘stuk’ en levert op zichzelf strafbare feiten op waarvoor vervolging mogelijk is. Achter de schermen werken verschillende instanties hard om de rotte appels die met hengels of beroepsvistuig stropen te pakken. Het helpt niet als derden zelf het heft in handen nemen en daarmee dwars door lopende onderzoeken fietsen. Meldt geconstateerde overtredingen alsjeblieft vooral bij de bevoegde instanties (zie hieronder).

Meldpunt visstroperij
Wanneer je het vermoeden hebt van visstroperij kan je melden via www.meldvisstroperij.nl. Dit meldpunt is van Sportvisserij (Zuidwest) Nederland en alle meldingen worden opgepakt of uitgezet naar de juiste/bevoegde instanties. Uiteraard wordt je informatie vertrouwelijk behandeld. Ook kan je contact opnemen met Rian de Jong (tel: 06 – 19971139) van Sportvisserij ZWN.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is aan zet voor de controle en handhaving van de Wet Natuurbescherming en dus de vergunningen die de sport- en beroepsvisserij hebben in het kader van deze wet controleren. Sportvisserij ZWN raadt dan ook aan bij een vermoeden van visstroperij op het Volkerak ook altijd melding te doen bij de OZHZ op 0888 – 333 555 (24/7 bereikbaar) en/of http://ozhzmeld.rudmh.nl/. Er is sprake van korte lijnen tussen controle en handhavingsorganisaties, zoals Sportvisserij ZWN.

Wanneer je een urgente melding hebt buiten kantooruren op andere gebieden/wateren, kan je naast het melding maken via www.meldvisstroperij.nl ook bellen met het landelijke meldpunt visstroperij van de NVWA (0900-0388, 24 uur per dag). Ook met deze organisatie hebben wij goede, korte lijnen. Check voordat je een melding wilt doen voor het Volkerak-Zoommeer wel even deze pagina. Lang niet alle visserij met hengels, fuiken en de zegen is namelijk illegaal!

49cm Baars van het Volkerak
49cm Baars van het Volkerak

Visstandonderzoek en nieuw visplan
In het najaar van 2017 hebben Sportvisserij ZWN en de Vereniging van Beroepsvissers op het Volkerak-Zoommeer een uitgebreid visstandonderzoek laten uitvoeren. De resultaten zijn inmiddels bekend (worden op korte termijn gepubliceerd) en een expertgroep heeft net een advies uitgebracht voor de quota van brasem en snoekbaars, en eveneens over andere mogelijkheden om het visserijbeheer op een duurzame manier vorm te blijven geven.

Sportvisserij ZWN is met de Vereniging van Beroepsvissers in gesprek om op korte termijn, vóór de start van het zegenseizoen (1 oktober), te komen tot een nieuw visplan voor de komende 5 jaar. Een nieuw visplan is nodig om ook na 1 oktober te kunnen blijven vissen, zowel met beroepsvistuigen als met hengels.

klik op de afbeelding voor een grotere versie!

Kaart Volkerak Sportvisserij:
verticale strepen = geen bevissing, horizontale strepen = bevissing van 1 april t/m 31 juli, horizontale én verticale strepen (ruitjes) = jaarrond bevissing, niet-gemarkeerde gebieden = jaarrond bevissing. Voor de blauw gearceerde gebieden geldt dat sportvissers hier op vertoon van hun VISpas ontheffing hebben van het vaarverbod vanuit het BPR.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie!

Kaart Volkerak Beroepsvisserij:
verticale strepen = geen bevissing, horizontale strepen = bevissing 1 april t/m 30 juni, horizontale én verticale strepen (ruitjes) = jaarrond bevissing, niet-gemarkeerde gebieden = jaarrond bevissing. Voor de oranje/geel
gearceerde gebieden geldt dat in de periode 15 april – 15 augustus een afstand gehanteerd dient te worden van 300 m ten opzichte van voor de visdief geschikte broedplekken, zijnde open terreinen zonder begroeiing of
met spaarzame of korte grazige vegetatie (dit dienen de beroepsvissers jaarlijks voor 15 maart met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vast te stellen). NB ten westen van de rode lijn mag met fuiken worden gevist, ten oosten van de rode lijn is het vissen met fuiken verboden.

Ontheffing vaarverboden sportvissers
Een item wat blijft terugkeren, is de (on)duidelijkheid rondom de ontheffing die Sportvisserij ZWN heeft, waarmee sportvissers die op het Volkerak-Zoommeer vissen in gebieden mogen komen waar een vaarverbod geldt. Op deze pagina hebben we het nog eens duidelijk op een rijtje gezet. De kaarten onderaan die pagina geven helder weer de ontheffing van dit vaarverbod geldt en waar je dus met je hengel en VISpas de gele betonning – al dan niet voorzien van het zogenaamde A1 topteken – mag passeren. We adviseren je om deze informatie bij je te hebben als je gaat vissen, aangezien niet alle handhavers op de hoogte bleken te zijn van deze ontheffing.

Let op: deze ontheffing geldt enkel op de op die kaarten aangegeven gebieden. Op andere Deltawateren zoals het Haringvliet en Hollands Diep geldt deze ontheffing niet.

Afbeelding gele betonning met A1 topteken
Afbeelding gele betonning met A1 topteken

Staatsbosbeheer westelijke archipel Oude Tonge
De westelijke archipel onder Oude Tonge (Volkerak) is via legale wegen niet/nauwelijks toegankelijk voor sportvissers. Met Staatsbosbeheer wordt gewerkt aan een oplossing waarmee er een officiële doorgang wordt gemaakt aan de oostzijde, zodat sportvissers met visboten op legale wijze het gebied kunnen bereiken. Hiervoor is Sportvisserij ZWN tevens in overleg met derde-partijen. Daarnaast wordt aan de binnenzijde van de archipel markering (palen met bebording) geplaatst op ruime afstand van de eilanden en zal het gebied gesloten worden tussen 1 april en 31 juli (broedseizoen). Wanneer dit definitief is, zal dit op www.sportvisserijzwn.nl worden gepubliceerd.

Informatieavond
Sportvisserij ZWN zal omstreeks oktober, wanneer het nieuwe visplan gereed is, een informatiebijeenkomst voor sportvissers organiseren. Op deze avond zal een presentatie worden gegeven over de uitkomsten van het visstandonderzoek en de inzichten van de experts. Er zal een toelichting worden gegeven op het visplan en kunnen sportvissers allerhande vragen stellen over dit viswater aan Sportvisserij ZWN. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zal ook aanwezig zijn om toe te lichten hoe hun controle en handhaving vorm is gegeven. Uiteraard kunnen ook voor deze avond, bijvoorbeeld naar aanleiding van deze publicatie, vragen worden gesteld aan Sportvisserij ZWN en kun je altijd contact met ons opnemen.

Hopen dat we nog lang mogen genieten als sportvisser van dit water!
Hopen dat we nog lang mogen genieten als sportvisser van dit water!

Voorlopige voorziening afgewezen, beroepsvisser Klop betrapt!

De rechtbank van Breda heeft de voorlopige voorziening die Sportvisserij Zuidwest Nederland had aangevraagd afgewezen. Dit betekent dat Visserijbedrijf Klop tot en met 7 april een ontheffing heeft om door te vissen met de zegen. Wat hij tijdens de rechtszaak deed in een gebied waar hij op dat moment niet mocht vissen.

Bron: Sportvisserij Nederland

De zitting bij de rechtbank ging gisteren met twee uur vertraging van start, waarna de rechter in Breda oordeelde dat de rechtmatigheid van de voorlopige voorziening niet kon worden getoetst vanwege complexiteit van de materie . De rechter woog af dat deze spoedprocedure zich daar niet voor leende. De inhoudelijke argumenten van de georganiseerde sportvisserij – onder meer de watertemperatuur, paai periode, door de vermeende strenge kou ‘verloren’ visdagen van de beroepsvisser en procedurele aspecten – bleven daardoor onbesproken. Die zullen waarschijnlijk pas over enkele weken in een bezwaarprocedure worden behandeld. Dat was voor de rechter reden om – alleen op basis van een belangenafweging tussen het financiële belang van het visserijbedrijf en het natuur- en economische sportvisserijbelang de visserij – voor ‘slechts’ de drie resterende dagen niet stil te leggen. Over de procedurele bezwaren die Sportvisserij Zuidwest Nederland naar voren bracht zal in de bezwaarprocedure worden gebogen.

Enorme tijdsdruk
Dat er gisteren een rechtszitting plaatsvond over de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – onderdeel van het ministerie van LNV – verleende ontheffing aan Visserijbedrijf Klop om in de eerste week van de gesloten tijd door te vissen, was helaas noodzakelijk. Sportvisserij Zuidwest Nederland ontving vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) pas om 16.15 uur het bericht dat er een ontheffing was verleend die op Paasmaandag inging. Sportvisserij Zuidwest Nederland betrok direct de juristen van Sportvisserij Nederland bij het nieuws. Aangezien het ontheffingsbesluit zelf ontbrak, kon er niet direct bezwaar worden gemaakt. Pas na herhaaldelijk aandringen werd de ontheffing op dinsdagmiddag laat 2 april toegestuurd en is er direct bezwaar aangetekend om zo een voorlopige voorziening aan te kunnen vragen. Vervolgens is er intensief contact geweest met de rechtbank om de rechtszitting op een zo kort mogelijke termijn te laten plaatsvinden. Dat werd daarom de volgende dag.

Over de schreef
Terwijl Sportvisserij Zuidwest Nederland en de juristen van Sportvisserij Nederland op woensdagmiddag in de rechtszaal van Breda zaten, maakte Visserijbedrijf Klop op datzelfde moment gebruik van de verleende ontheffing om te vissen met de zegen. Daarbij hielden ze zich kennelijk echter niet aan de met gebiedsafbakening samenhangende regels. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) betrapten het visserijbedrijf op heterdaad terwijl zij in een gebied visten waar dit op dat moment niet mocht. Dit betrof een ondiep gedeelte van Nationaal Park De Biesbosch – een Natura 2000-gebied – waar de vis zich momenteel op de paaigronden verzamelt. Er is proces-verbaal opgemaakt en de vangst is nagekeken op de aanwezigheid van vissoorten waar een gesloten tijd voor geldt. Wij laten de afhandeling hiervan uiteraard bij de NVWA. In het verlengde hiervan roepen wij sportvissers ook op om beheersing op te brengen en het hoofd koel te houden. Met acties buiten het wettelijk kader is de sportvisserij niet gediend.

Spoedrechtszaak tegen ontheffing zegenvisserij

Zoals inmiddels bekend werd Sportvisserij Zuidwest Nederland vrijdag 30 maart onaangenaam verrast door het bericht dat een beroepsvisser in het Benedenrivierengebied een ontheffing heeft gekregen om in de gesloten tijd door te vissen met zegens (sleepnetten). Deze ontheffing kwam totaal onverwacht op een onacceptabel laat tijdstip – vrijdagmiddag, 16.15 uur – bij ons binnen. Dit is aanleiding om een spoedrechtzaak te starten.

Bron: sportvisserijzwn.nl

Wij hebben vrijdagmiddag direct contact opgenomen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die deze ontheffing heeft verleend. Na het weekend zou er nader contact zijn. Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft in het weekend het onderstaande bericht opgesteld en verstuurd naar de RVO. De inhoud spreekt voor zich.

“Zowel naar inhoud als proces is hier veel misgegaan. Graag komt Sportvisserij Zuidwest Nederland op zo kort mogelijke termijn, morgenmiddag of woensdag bij jullie langs om de door jullie besluit gerezen situatie te bespreken en om te bezien hoe we de vis – die wel degelijk voor de paai ligt – kunnen beschermen (bijv. Door het besluit in te trekken of – als jullie dat niet willen – tenminste d.m.v. een strikt quotum of gebiedsbeperking (geen onttrekking op water met minder dan 4 meter diepgang) toe te passen). Wij verzoeken jullie dringend de door het genomen besluit veroorzaakte situatie z.s.m. te repareren. Ongelimiteerde onttrekking binnen deze dagen, terwijl we nota bene in de gesloten periode zitten is zowel biologisch/ecologisch gezien alsook voor de het afgelopen jaar mede door ons toedoen verbeterde verhoudingen onverantwoord.

De visstand wordt hier kapot gemaakt. Voor sportvissers en andere beroepsvissers geldt de gesloten periode wel en de natuur is er natuurlijk niet voor om het bedrijfsrisico van de fa. Klop op te vangen. Boeren worden immers ook niet gecompenseerd bij een slechte oogst. Het zou fijn zijn als jullie hiervoor gelegenheid in jullie agenda’s zouden willen maken. Tevens ontvangt Sportvisserij Zuidwest Nederland als huurder van het water en daarmee als belanghebbende per ommegaande alsnog een afschrift van het besluit en van de vraagstelling aan – en het advies van WMR. Zonder dat worden we niet eens in de gelegenheid gesteld eventueel een voorlopige voorziening te vragen. Ook dat is qua proces onzorgvuldig. Een afwijzing van (ieder der onderdelen van) deze verzoeken is wat ons betreft geen optie.”

Vanochtend hebben wij bij de RVO getracht om op korte termijn een overleg te beleggen. Als reactie werd ons meegedeeld dat de RVO nog tijd nodig had om dit intern af te stemmen. Aan het eind van de middag hebben wij hierover nog geen duidelijkheid gekregen. Dit was voor Sportvisserij Zuidwest Nederland reden om in samenwerking met de juristen van Sportvisserij Nederland een zogenoemde Voorlopige Voorziening bij de rechtbank van Breda aan te vragen. Dit is een spoedrechtzaak die snel kan plaatsvinden en bedoeld is om de afgegeven ontheffing zo snel mogelijk – binnen enkele dagen – te vernietigen. Het kan en mag niet zo zijn – in het Jaar van de Kier – dat kwetsbare paaibestanden nota bene in een natuurgebied worden weggevist.

Feestelijke opening vernieuwde trailerhelling Galathese Haven

Het infopaneel wordt onthuld door Arend-Jan van der Vlugt (Wethouder gemeente Goeree-Overflakkee), Eric Marteijn (Voorzitter Sportvisserij Zuidwest Nederland) en Hans Bal (Paviljoen Sluishaven).
Het infopaneel wordt onthuld door Arend-Jan van der Vlugt (Wethouder gemeente Goeree-Overflakkee), Eric Marteijn (Voorzitter Sportvisserij Zuidwest Nederland) en Hans Bal (Paviljoen Sluishaven).

Op dinsdag 1 augustus opende Arend-Jan van der Vlugt (wethouder gemeente Goeree-Overflakkee), Hans Bal (eigenaar Paviljoen Sluishaven) en Eric Marteijn (voorzitter van Sportvisserij Zuidwest Nederland) tijdens een feestelijke bijeenkomst de vernieuwde trailerhelling in de Galathese Haven bij Ooltgensplaat. Lees “Feestelijke opening vernieuwde trailerhelling Galathese Haven” verder

Aanpak regulering visserij Benedenrivieren

Persbericht Sportvisserij Zuidwest Nederland
Persbericht Sportvisserij Zuidwest Nederland

De problematiek rondom de afnemende visstand en toenemende visserijdruk in het Benedenrivierengebied stond centraal op de bijeenkomst die Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland op 5 november in Made organiseerden. Sportvissers, hengelsportverenigingen, specialistische sportvisorganisaties, winkeliers, visgidsen en de Nederlandse sportvispers waren hiervoor uitgenodigd én in groten getale aanwezig.

Bron: Sportvisserij Zuidwest-Nederland
Foto: Rudy van Duijnhoven – Beet

zwn1

Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland willen absoluut voorkomen dat in het Benedenrivierengebied dezelfde situatie gaat ontstaan als in het IJsselmeer. Daarom heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland bij de Kamer voor de Binnenvisserij een onderbouwd bezwaar ingediend tegen de door het ministerie van Economische Zaken voorgenomen uitgifte van een zegenvergunning voor de visserij op pootvis (blankvoorn en brasem) in het Haringvliet.

Bezwaar ingediend
Wim de Vries, directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland, lichtte toe dat de vergunning onvoldoende voorwaarden bevat voor een duurzame visserij. Zo ontbreekt het aan een maximaal quotum. Het bezwaar wordt op 12 december behandeld door de Kamer van de Binnenvisserij, waarna binnen zes weken de uitspraak volgt. Overigens heeft de Kamer voor de Binnenvisserij eerder al laten weten dat de vangstquota gemaximeerd moeten worden. Vanuit de sportvisserij zijn op basis van onderzoek en wetenschappelijke methoden berekeningen aangeleverd als voorstel voor quotering.

Betere regulering
In aanvulling op het ingediende bezwaar willen Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland voor half december een stevig overleg met het ministerie over de noodzaak van een betere regulering van de beroepsvisserij. Een belangrijk agendapunt daarbij wordt het nut en de noodzaak van visserij op pootvis. De uitgifte van toestemmingen hiervoor dateert immers uit een grijs verleden. De sportvisserij stelt zich hierbij ook op het standpunt dat vissoorten als snoek, baars, snoekbaars, karper en andere schubvis dan brasem en blankvoorn niet als pootvis kunnen worden aangemerkt, aangezien ze dat in het verleden ook niet waren.

VBC bijeenkomst
Ook zal op 9 december 2014 de VBC (in oprichting) voor het Benedenrivierengebied bijeen worden geroepen door Sportvisserij Zuidwest Nederland. De heer A. van der Waal, vice-voorzitter van de Combinatie van beroepsvissers, heeft hieraan zijn medewerking toegezegd. Positief is bovendien dat Sportvisserij Zuidwest Nederland recent benaderd is door een beroepsvisser om rond de tafel te gaan zitten. Ontwikkelingen die mede te danken zijn aan de aandacht die sportvissend Nederland de laatste tijd gegeven heeft aan de problematiek in het Benedenrivierengebied.

Visplan 2.0
Sportvisserij Nederland presenteerde tevens de aanpak om te komen tot een concept-Visplan 2.0. Hierin wordt vanuit de sportvisserij de inhoud van een duurzaam beheer uitgewerkt. Dit visplan wordt onderbouwd met actuele en betrouwbare visstand onderzoekgegevens van onder meer onderzoeksinstituut IMARES. Voor het rekenwerk om tot een duurzame visstand en een gereguleerd visserijbeheer te komen, worden door Sportvisserij Nederland in de visserijwetenschap geaccepteerde methoden toegepast. Daarnaast vormen de voorwaarden uit de Kaderrichtlijn Water en het Natura2000 beheerplan het fundament en de toets op dit Visplan 2.0. Het visplan zal ook de registratie van vangsten, controle, handhaving en sanctionering behandelen. De inzet is vervolgens om het overleg met het ministerie, de beroepsvisserij, Rijkswatertaat en Staatsbosbeheer aan te gaan, met als doel om ook hun handtekening onder het visplan te krijgen. Het streven is dit medio 2015 geregeld te hebben, zodat de schriftelijke toestemmingen vanaf 2016 voldoende voorwaarden bevatten.

Communicatie
Fred Bloot, adjunct directeur van Sportvisserij Nederland, benadrukte dat we in dit dossier altijd het doel – een goede visstand voor sportvissers – voor ogen moeten houden. Ook in de communicatie rondom dit thema. Het demoniseren van bepaalde visserijbedrijven c.q. personen past daar niet in. Dat is voor niemand goed en ligt politiek uitermate gevoelig. Aan sportvissers en media wordt gevraagd om hier rekening mee te houden. Misstanden en stroperij moeten natuurlijk altijd meteen gemeld worden bij Sportvisserij Zuidwest Nederland. Zij kunnen hier dan hun BOA’s op afsturen. Het belangrijkste is dat we ons richten op het ministerie van Economische Zaken, want dit levert voortdurend ‘broddelwerk’ als het gaat om de uitgifte van toestemming aan beroepsvissers.

Na afloop van het constructief verlopen overleg, iedereen kon zich vinden in de aanpak van Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Zuidwest Nederland, werd afgesproken om vaker bij elkaar te komen over de zaken die spelen in dit aantrekkelijke en belangrijke sportvisgebied.

UITZETTING ZALM OOSTVOORNSE MEER

Persbericht Sportvisserij Zuidwest Nederland
Persbericht Sportvisserij Zuidwest Nederland

Op donderdag 10 april zet Sportvisserij Zuidwest Nederland 1500 ‘zalmsmolts’ (jonge zalmpjes) uit in het Oostvoornse Meer. De bedoeling is dat deze vissen in het voedselrijke water tot volwassen zalmen opgroeien en dan voor spectaculaire hengelsport zullen zorgen.

zalm

Sportvisserij Zuidwest Nederland zet al meer dan 25 jaar forel uit in het meer. Het Oostvoornse Meer is daardoor tot een topattractie voor Nederlandse en zelfs buitenlandse sportvissers geworden. Het uitzetten van zalm maakt het meer nog aantrekkelijker voor de sportvissers.

Oostvoornsemeer forrel1Het Oostvoornse Meer ligt op de plaats waar honderd jaar geleden nog miljoenen zalmsmolts afkomstig uit het stroomgebied van de Rijn de zee inzwommen en jaarlijks honderdduizenden grote zalmen zich in de monding van het Brielse Gat verzamelden om zich in het Rijnstroomgebied voort te planten, tot in Zwitserland toe.

Door de afsluiting van het Brielse Gat in 1950 werd de belangrijkste migratieroute voor de zalm afgesneden. De inmiddels weer in de Rijn geherintroduceerde Atlantische zalmen moeten nu met het Haringvliet en de Nieuwe Waterweg genoegen nemen.

De uitgezette zalmen kunnen het Oostvoornse Meer niet uit en kunnen dus niet naar zee wegtrekken. Het Oostvoornse Meer heeft brak water met een zoutgehalte dat overeenkomt met grote delen van de Oostzee waar zalmen uitstekend gedijen. Het water is bijzonder voedselrijk en telt zelfs scholen haring die zich na de afsluiting daar al vele generaties hebben voortgeplant. De verwachting is dat de zalmpjes (lengte 15 tot 20 cm) onder deze omstandigheden zeer snel zullen groeien en over anderhalf jaar al een lengte van ca. 40 cm kunnen bereiken. De uitzetting maakt deel uit van een experiment en zal geëvalueerd worden.

Een mooi bestand aan Beekridder......
Een mooi bestand aan Beekridder……
Regenboog forel...
Regenboogforel…
Beekforel
en Beekforel op het Oostvoornse Meer!

Het Oostvoornse Meer is, hoe toepasselijk, het neusje van de zalm voor sportvissers. Wie op groot water forel wil vangen kan hier zijn hart ophalen. Door uitzettingen zit er een mooi bestand aan beekridder, regenboog– en beekforel. Door deze uitzetting loop je nu zelfs kans een heuse zalm te vangen. Sportvissers met een VISpas kunnen hier vissen. Daarnaast geeft Sportvisserij Zuidwest Nederland dagvergunningen uit. Belangrijke vergunningvoorwaarde is dat de gevangen vis direct levend teruggezet dient te worden.

Deze uitzetting wordt mede mogelijk gemaakt door Der Atlantische Lachs in Hagen (D) en is gesponsord door de Vereniging Nederlandse Vliegvissers en Hotel ‘Het Wapen van Marion’ in Oostvoorne.

Ga voor meer informatie naar: www.sportvisserijzwn.nl