Nieuwe video St.MarcFishing. Two Days on pike.

Het seizoen is tot nu toe taai, ook het weer in juni draagt daartoe bij. Zonnig, helder weer, blauwe lucht en oostenwind. Eindelijk is daar dan een korte periode met bewolkt winderig weer.

Lees “Nieuwe video St.MarcFishing. Two Days on pike.” verder

Catch and Release – With Respect.

We all love fishing and more and more of us are enjoying it. It is a passion and brings us closer to the nature, beside demanding from us a good mix of patience, perseverance and respect. Why do I say this? Well, it should be obvious, that the creatures we are after, should be treated with respect.

Unfortunately, what I did notice more often as a fishing guide in the last months is an increasing unawareness of the basic rules who are vital to the survival of the fish caught.

By Luca Nardin, Predatorguiding / myfishguide. Lees “Catch and Release – With Respect.” verder

Daniel vd Post 10 jaar vissen vanuit een Kayak hoofdstuk 2

Zeebaars vanuit de kayak

Om mijn kunstaas visserij op zeebaars te kunnen optimaliseren heeft mij dat er tien jaar geleden doen aanzetten om een Hobie Outback kayak aan te schaffen. Om daar te kunnen vissen waar je vanaf de kant qua werpafstand net niet meer bij kunt.

Tekst en foto’s: Daniel vd Post

Boven het uiteinde van een strekdam zonder de boel te verstoren zoals met een boot vaak het geval is. Het stille karakter van een kayak is ideaal voor de (kunstaas)visserij op zeebaars daar dat een vissoort is die gevoelig voor verstoring kan zijn. Lees “Daniel vd Post 10 jaar vissen vanuit een Kayak hoofdstuk 2” verder

Minn Kota Zander Masters Volkerak Pennen gaat DOOR!

Aanstaande zondag is het zover de Minn Kota Zander Masters Volkerak Pennen gaat DOOR! Het beloofd een spannende old skool strijd te worden. De windverwachting zijn gunstig windkracht 3-5 BFT ZZW een mooie kabbel die zorgt voor wat reuring in het water.

Het Volkerak staat bekend om zijn kneiters die er rond zwemmen en we hopen dan ook dat de deelnemers deze mogen vangen.  En we er wederom een spannende en gezellige strijd van kunnen maken.

Voor de thuiszitters is de Minn Kota Zander Masters live te volgen via het scorebord op de website tot 13.00 uur en via live filmpjes tijdens de wedstrijd op het facebookkanaal van het NKS.

Wij willen via deze weg Minn Kota / Technautic bedanken voor het beschikbaar stellen van de prijzentafel! Tevens wensen wij team Minn Kota en alle andere deelnemers veel succes en vangen een bak!

Zelf interesse om eens een wedstrijd mee te vissen in de strijd om de NKS Dutch Zander Masters dit kan dit jaar nog met nog 2 wedstrijden te gaan. Voor meer informatie bezoek de website www.nksnoekbaarsvissen.nl.

Tight Lines,

NKS Dutch Zander Masters

Visserij op het Volkerak-Zoommeer

IMG_8758Sportvisserij Zuidwest Nederland, de Vereniging van Beroepsvissers op het Volkerak-Zoommeer en de natuur- en terrein beherende instanties uit de VBC Volkerak-Zoommeer proberen de gebruikers van dit schitterende viswater zo goed als mogelijk te informeren over de visserij en hier zo transparant mogelijk over te zijn. Ondanks deze inzet, lukt het niet altijd om alle gebruikers, waaronder sportvissers, recreanten en natuurliefhebbers, te bereiken. Mede hierdoor is er de afgelopen weken commotie ontstaan rondom de visserij op het Volkerak. In dit bericht zetten we de zaken op een rijtje en geven we een doorkijk naar de voor ons liggende periode.

Persbericht Sportvisserij Zuidwest Nederland
Persbericht Sportvisserij Zuidwest Nederland

Samenwerking sport- en beroepsvisserij essentieel
Sport- en beroepsvisserij werken al decennia samen op het Volkerak-Zoommeer. We zijn het niet altijd eens, maar zorgen er door constructief samen te werken voor dat beide groepen kunnen blijven vissen op het Volkerak-Zoommeer. Zowel de sport- als beroepsvisserij heeft namelijk tijdelijke toestemmingen en machtigingen om op het water te mogen vissen. De belangrijkste voorwaarde hierbij is dat samen een visplan dient te worden opgesteld zonder welke niet mag worden gevist. De afspraken die de sport- en beroepsvisserij op het Volkerak-Zoommeer hebben gemaakt gaan veel verder dan op andere Nederlandse binnenwateren. Zo worden uitgebreide registraties bijgehouden, geldt er een maximummaat van snoekbaars van 70 cm, dient in de zegen bijgevangen snoekbaars tussen 14 februari en 1 april teruggezet te worden en wordt – naast de controle en handhaving van de NVWA en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid – aanvullende controle en handhaving door zowel de sport- als de beroepsvisserij gefinancierd. Daarnaast zijn we open en transparant en plaatsen we de belangrijkste informatie over de visserij op deze pagina op onze website en actualiseren we deze informatie wanneer nodig.

Beroepsvisserij en sportvisserij op een water
Beroepsvisserij en sportvisserij op een water

Fuikenvisserij Volkerak
Vanaf 1 december 2017 mag op het westelijke deel van het Volkerak weer met fuiken op aal worden gevist. Ruim zes jaar daarvoor was het Volkerak vanwege te hoge gehaltes van dioxines en PCB’s gesloten voor deze visserij. Aangezien de aal meer dan twee jaar onder de gestelde normen zaten, heeft de minister van (destijds) Economische Zaken besloten dat het westelijk deel weer open kan voor de visserij op aal. Zie hiervoor de berichtgeving https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-57188.html en https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-57182.pdf. Wolhandkrab mag niet worden onttrokken op het Volkerak, wel op het Zoommeer en de kanalen.

Vanuit de praktijk ontving Sportvisserij ZWN signalen dat de sportvisserij nog niet gewend is aan de situatie met fuiken op het Volkerak. De zichtbaarheid van de fuiken (deze hoeven niet te worden gemarkeerd) en de diepte waarop ze soms worden aangetroffen door sportvissers zorgen voor vervelende (het onbedoeld ‘haken’ van fuiken) en soms gevaarlijke (met de (elektro)motor vastraken in fuiken) situaties. Deze aspecten worden meegenomen naar de gesprekken over het op te stellen nieuwe visplan.

Bijvangsten
Daarnaast is de bijvangst van andere soorten dan aal een bron van irritatie voor onder andere sportvissers. Een vistuig is zelden 100% selectief en met vissen (zowel sport- als beroep) is er altijd een risico op directe of indirecte schade en/of sterfte van vis. Echter, dit proberen we door een goede handling en het bewust zijn van het feit dat snoekbaars vanuit grote diepte (>10 meter) een lage overlevingskans heeft (sportvissers) en aanvullende maatregelen op het gebied van vistuig zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld een keerwant in de fuiken wordt meegenomen naar het op te stellen nieuwe visplan.

Roofvissen vanuit de boot
Roofvissen vanuit de boot

Waarnemingen
Verder zijn er waarnemingen, inclusief fotomateriaal, geweest van te dicht (dichter dan 25 meter) op de vooroever geplaatste fuiken, (sportvis)boten met fuiken aan boord, op de kant geplaatste en kapot gesneden fuiken en in verboden gebied geplaatste fuiken.

Verschillende instanties hebben onderzoek(en) uitgevoerd op basis van bovenstaande waarnemingen. Hieruit kunnen twee hoofdconclusies worden getrokken: door het gebrek aan meldingen van vermeende strafbare feiten (slechts één melding, naast – achteraf – tientallen berichten op sociale media) en het gegeven dat er fuiken door/in (sportvis)boten zijn verplaatst en fuiken zijn verwijderd en vernield, is er onvoldoende bewijs en gerede twijfel om de vermeende strafbare feiten straf- en bestuursrechtelijk aan te pakken.

Blijf van andermans spullen af!
Sportvisserij ZWN en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid roepen sportvissers en andere gebruikers van het Volkerak-Zoommeer op om van andermans spullen af te blijven en niet voor eigen rechter te gaan spelen. Dit maakt onderzoeken ‘stuk’ en levert op zichzelf strafbare feiten op waarvoor vervolging mogelijk is. Achter de schermen werken verschillende instanties hard om de rotte appels die met hengels of beroepsvistuig stropen te pakken. Het helpt niet als derden zelf het heft in handen nemen en daarmee dwars door lopende onderzoeken fietsen. Meldt geconstateerde overtredingen alsjeblieft vooral bij de bevoegde instanties (zie hieronder).

Meldpunt visstroperij
Wanneer je het vermoeden hebt van visstroperij kan je melden via www.meldvisstroperij.nl. Dit meldpunt is van Sportvisserij (Zuidwest) Nederland en alle meldingen worden opgepakt of uitgezet naar de juiste/bevoegde instanties. Uiteraard wordt je informatie vertrouwelijk behandeld. Ook kan je contact opnemen met Rian de Jong (tel: 06 – 19971139) van Sportvisserij ZWN.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) is aan zet voor de controle en handhaving van de Wet Natuurbescherming en dus de vergunningen die de sport- en beroepsvisserij hebben in het kader van deze wet controleren. Sportvisserij ZWN raadt dan ook aan bij een vermoeden van visstroperij op het Volkerak ook altijd melding te doen bij de OZHZ op 0888 – 333 555 (24/7 bereikbaar) en/of http://ozhzmeld.rudmh.nl/. Er is sprake van korte lijnen tussen controle en handhavingsorganisaties, zoals Sportvisserij ZWN.

Wanneer je een urgente melding hebt buiten kantooruren op andere gebieden/wateren, kan je naast het melding maken via www.meldvisstroperij.nl ook bellen met het landelijke meldpunt visstroperij van de NVWA (0900-0388, 24 uur per dag). Ook met deze organisatie hebben wij goede, korte lijnen. Check voordat je een melding wilt doen voor het Volkerak-Zoommeer wel even deze pagina. Lang niet alle visserij met hengels, fuiken en de zegen is namelijk illegaal!

49cm Baars van het Volkerak
49cm Baars van het Volkerak

Visstandonderzoek en nieuw visplan
In het najaar van 2017 hebben Sportvisserij ZWN en de Vereniging van Beroepsvissers op het Volkerak-Zoommeer een uitgebreid visstandonderzoek laten uitvoeren. De resultaten zijn inmiddels bekend (worden op korte termijn gepubliceerd) en een expertgroep heeft net een advies uitgebracht voor de quota van brasem en snoekbaars, en eveneens over andere mogelijkheden om het visserijbeheer op een duurzame manier vorm te blijven geven.

Sportvisserij ZWN is met de Vereniging van Beroepsvissers in gesprek om op korte termijn, vóór de start van het zegenseizoen (1 oktober), te komen tot een nieuw visplan voor de komende 5 jaar. Een nieuw visplan is nodig om ook na 1 oktober te kunnen blijven vissen, zowel met beroepsvistuigen als met hengels.

klik op de afbeelding voor een grotere versie!

Kaart Volkerak Sportvisserij:
verticale strepen = geen bevissing, horizontale strepen = bevissing van 1 april t/m 31 juli, horizontale én verticale strepen (ruitjes) = jaarrond bevissing, niet-gemarkeerde gebieden = jaarrond bevissing. Voor de blauw gearceerde gebieden geldt dat sportvissers hier op vertoon van hun VISpas ontheffing hebben van het vaarverbod vanuit het BPR.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie!

Kaart Volkerak Beroepsvisserij:
verticale strepen = geen bevissing, horizontale strepen = bevissing 1 april t/m 30 juni, horizontale én verticale strepen (ruitjes) = jaarrond bevissing, niet-gemarkeerde gebieden = jaarrond bevissing. Voor de oranje/geel
gearceerde gebieden geldt dat in de periode 15 april – 15 augustus een afstand gehanteerd dient te worden van 300 m ten opzichte van voor de visdief geschikte broedplekken, zijnde open terreinen zonder begroeiing of
met spaarzame of korte grazige vegetatie (dit dienen de beroepsvissers jaarlijks voor 15 maart met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vast te stellen). NB ten westen van de rode lijn mag met fuiken worden gevist, ten oosten van de rode lijn is het vissen met fuiken verboden.

Ontheffing vaarverboden sportvissers
Een item wat blijft terugkeren, is de (on)duidelijkheid rondom de ontheffing die Sportvisserij ZWN heeft, waarmee sportvissers die op het Volkerak-Zoommeer vissen in gebieden mogen komen waar een vaarverbod geldt. Op deze pagina hebben we het nog eens duidelijk op een rijtje gezet. De kaarten onderaan die pagina geven helder weer de ontheffing van dit vaarverbod geldt en waar je dus met je hengel en VISpas de gele betonning – al dan niet voorzien van het zogenaamde A1 topteken – mag passeren. We adviseren je om deze informatie bij je te hebben als je gaat vissen, aangezien niet alle handhavers op de hoogte bleken te zijn van deze ontheffing.

Let op: deze ontheffing geldt enkel op de op die kaarten aangegeven gebieden. Op andere Deltawateren zoals het Haringvliet en Hollands Diep geldt deze ontheffing niet.

Afbeelding gele betonning met A1 topteken
Afbeelding gele betonning met A1 topteken

Staatsbosbeheer westelijke archipel Oude Tonge
De westelijke archipel onder Oude Tonge (Volkerak) is via legale wegen niet/nauwelijks toegankelijk voor sportvissers. Met Staatsbosbeheer wordt gewerkt aan een oplossing waarmee er een officiële doorgang wordt gemaakt aan de oostzijde, zodat sportvissers met visboten op legale wijze het gebied kunnen bereiken. Hiervoor is Sportvisserij ZWN tevens in overleg met derde-partijen. Daarnaast wordt aan de binnenzijde van de archipel markering (palen met bebording) geplaatst op ruime afstand van de eilanden en zal het gebied gesloten worden tussen 1 april en 31 juli (broedseizoen). Wanneer dit definitief is, zal dit op www.sportvisserijzwn.nl worden gepubliceerd.

Informatieavond
Sportvisserij ZWN zal omstreeks oktober, wanneer het nieuwe visplan gereed is, een informatiebijeenkomst voor sportvissers organiseren. Op deze avond zal een presentatie worden gegeven over de uitkomsten van het visstandonderzoek en de inzichten van de experts. Er zal een toelichting worden gegeven op het visplan en kunnen sportvissers allerhande vragen stellen over dit viswater aan Sportvisserij ZWN. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zal ook aanwezig zijn om toe te lichten hoe hun controle en handhaving vorm is gegeven. Uiteraard kunnen ook voor deze avond, bijvoorbeeld naar aanleiding van deze publicatie, vragen worden gesteld aan Sportvisserij ZWN en kun je altijd contact met ons opnemen.

Hopen dat we nog lang mogen genieten als sportvisser van dit water!
Hopen dat we nog lang mogen genieten als sportvisser van dit water!

Feestelijke opening vernieuwde trailerhelling Galathese Haven

Het infopaneel wordt onthuld door Arend-Jan van der Vlugt (Wethouder gemeente Goeree-Overflakkee), Eric Marteijn (Voorzitter Sportvisserij Zuidwest Nederland) en Hans Bal (Paviljoen Sluishaven).
Het infopaneel wordt onthuld door Arend-Jan van der Vlugt (Wethouder gemeente Goeree-Overflakkee), Eric Marteijn (Voorzitter Sportvisserij Zuidwest Nederland) en Hans Bal (Paviljoen Sluishaven).

Op dinsdag 1 augustus opende Arend-Jan van der Vlugt (wethouder gemeente Goeree-Overflakkee), Hans Bal (eigenaar Paviljoen Sluishaven) en Eric Marteijn (voorzitter van Sportvisserij Zuidwest Nederland) tijdens een feestelijke bijeenkomst de vernieuwde trailerhelling in de Galathese Haven bij Ooltgensplaat. Lees “Feestelijke opening vernieuwde trailerhelling Galathese Haven” verder

Roofvis spektakel op het Volkerak in slotakkoord Vis TV.

logo-vis-tvKomende zondag gaan Ed en Marco in de laatste aflevering van Vis TV roofvissen op het Volkerak. Deze voormalige zeearm staat vooral bekend om zijn monstersnoeken en megabaarzen. Vanuit de boot gaat het duo trollend en werpend achter deze mogelijke recordvissen aan. Lees “Roofvis spektakel op het Volkerak in slotakkoord Vis TV.” verder

Commotie Volkerak-Zoommeer

IMG_8758Het bericht van de gemeente Haaglanden voor de uitgave cq verlenging van de vergunning voor beroepsvisserij in het Volkerak maakt veel los bij ons sportvissers. En terecht! Als je de vangsten ieder jaar ziet terug lopen en de hoeveelheden witvis in het betreffende water ziet afnemen dan vraag je jezelf af wat nu weer! Moet dit niet een keer stoppen of kan dit niet anders?

Tekst: Marco Nieuwenhuize – Team Roofvisweb

Het eerste wat we dan meestal doen is onze vingers wijzen naar de beroepsvissers. Die zien we vissen en die zijn dan ook maar direct de schuldigen. Volgende schuldige is Sportvisserij Nederland want die gaat daar toch over? Als je iets verder kijkt dan zou je kunnen zien dat deze beroepsvissers vergunningen hebben die zijn afgegeven door het Ministerie van Economische zaken in samenwerking met betreffende gemeenten.

Wat is de rol van Sportvisserij Nederland hier dan in? Die geeft toch vergunningen uit? Ja dat doen ze aan ons als sportvissers maar niet aan de beroepsvisserij. Het is me inmiddels heel duidelijk geworden dat de medewerkers van Sportvisserij Nederland soms net zo veel moeite moeten doen om achter de gegevens te komen van nieuwe of verlengingen van uitgiften als wij. Het Ministerie van Economische zaken (EZ) als vergunningverlener speelt hierin een uiterst dubieuze rol. Sportvisserij Nederland beheert wateren waar beroepsvissers in vissen met vergunningen waar Sportvisserij Nederland weinig of geen invloed op heeft! Voor de meeste wateren in Zuid West Nederland is er namelijk geen beheersplan tussen Sportvisserij Nederland en de betreffende beroepsvisser! EZ dwingt dit ook niet af bij de beroepsvissers. Met andere woorden EZ geeft de beroepsvissers vrij spel!

Frank baars Volkerak 43cm
Mooie 40er Volkerak Baars

Inmiddels kijk ik bijna twee jaar mee met enkele andere sportvissers in de keuken van Sportvisserij Zuidwest. Die organiseren ieder jaar een aantal afstemmomenten. Ja, toen we twee jaar begonnen werden daar harde woorden gesproken, en nog steeds, door ons richting het bestuur. Ik zie daar inmiddels wel veranderingen (in vele van jullie ogen te langzaam). Er lopen op dit moment meer dan tien rechtszaken tegen de nieuwe uitgifte c.q. verlengingen van vergunningen. Hebben ze dan in het verleden zitten slapen daar omdat ze het nu wel doen? Ja misschien wel, maar nu zijn ze wakker! De uitdaging ligt in het beter communiceren vanuit deze club naar ons als sportvissers.

Terug naar het Volkerak.
Robert Paul Wolters is een actie gestart om precies uit te zoeken wat er nu eigenlijk in de nieuw uit te geven vergunningen staat. En kijkt ook wat wij als sportvissers zouden kunnen doen om hier bezwaar op te maken. Je kunt deze actie volgen op zijn Facebook pagina Robert-Paul Wolters.

Inmiddels lopen er ook andere initiatieven waar we jullie als ze naar buiten kunnen over zullen informeren.

Frank snoek 90cm
Puntgave Volkerak snoek

Zoeken naar balans
Het is voor ons sportvissers helder dat de vangsten op de betreffende wateren dramatisch achter uit lopen. De hoeveelheid biomassa is de laatste jaren sterk achteruit gegaan. Hoeveel weten we eigenlijk niet eens precies omdat er op dit moment verschillende rapporten gebruik worden door EZ en Sportvisserij Nederland in de lopende rechtszaken. Hetzelfde heb ik meegemaakt bij de teruggang in de zeebaars populatie. Daar is het nu echt te laat en worden er drastische maatregelen genomen omdat blijkt dat de biomassa rapporten wel klopten! Om een goede balans te krijgen tussen onttrekking en sportvisserij is een goed beeld van de huidige hoeveelheid roof en witvis uiterst belangrijk! Ook iets om voor te pleiten dus!

Hopen dat we nog lang mogen genieten als sportvisser van dit water!
Hopen dat we nog lang mogen genieten als sportvisser van dit water!

We houden jullie op de hoogte!
Marco Nieuwenhuize – Team Roofvisweb

Nautic Rentals sponsort wederom de Predatortour 2015

logonew

NauticRentals_LOGO_VOLVLAK_RGBNautic Rentals sponsort één week vissen in één van de woningen op Marinapark Oude-Tonge. Sinds 2015 is de naam Nautique Rentals veranderd in Nautic Rentals. Nautic Rentals is een verhuurorganisatie van vakantiewoningen direct aan het water. Op Marinapark Oude-Tonge verhuurd Nautic Rentals woningen die ideaal zijn voor de sportvisser.

nauticR2

Marinapark Oude-Tonge is direct gelegen aan het Volkerak. Dus is er te vissen vanaf de boot en vanaf de kant, zelfs in uw achtertuin! Ook zijn de wateren Haringvliet en Hollands Diep op maar een paar kilometer afstand.

nauticR1

Elke woning heeft voldoende aanlegplaats voor uw visboot, ook is er meestal een stroompunt bij de aanlegplaats en er is een trailerhelling op het park. Meer heeft u eigenlijk niet nodig. Toch is het er. Elke woning is van hoge kwaliteit, dus is het goed vertoeven in de avonduren. Ook zijn er op loopafstand voldoende restaurants en café’s, dit maakt het helemaal compleet.

Boek nu en sta binnenkort ook zo op de foto.
Boek nu en sta binnenkort ook zo op de foto.

Vraag naar de arrangementen met visgids!
Ervaar het Volkerak, en vang een meterbak. Boek snel op www.nauticrentals.nl
of bel 0187-640640!

Voorlichtingsavond Predatortour 24 mei.

Adv. VB02-2014.indd

24 mei de laatste mogelijkheid om in te schrijven voor de wedstrijd.
24 mei de laatste mogelijkheid om in te schrijven voor de wedstrijd!

Op 24 mei zal de organisatie de voorlichtingsavond houden voor Predatortour Volkerak 2014. Op deze avond wordt er inzicht gegeven in de (vernieuwde) reglementen. Op deze avond kunnen de deelnemers al hun vragen stellen en de laatste facilitaire punten afstemmen met de organisatie.

Predator 2014

Ook kan er op deze avond gebruik gemaakt worden om de foto camera’s of SD kaarten te testen of deze geschikt zijn. Desgewenst kunnen de teams ook direct inchecken (team foto maken) en de meetplank, waterkaart en wedstrijd nummer in ontvangst nemen. Indien u op deze avond al wilt inschrijven denkt u dan aan de borg voor de meetplank en waterkaart.

Uitleg over alle regels en de laatste info aangaande de Predatortour 2014
Uitleg over alle regels en de laatste info aangaande de Predatortour 2014

24 mei is tevens de laatste mogelijkheid om in te schrijven voor de wedstrijd. Na deze datum kunt u zicht niet meer inschrijven voor de Predatortour en zult u moeten wachten tot 2015.

Programma: 20.00 uur ontvangst met koffie en om 20.30 uur aanvang presentatie, 21.30 uur vragenronde en 22.30 einde voorlichting. Locatie: Pike Master Lures, Vennestraat 11P, 2161 LE Lisse.

Heeft u interesse in de Predatortour? Schrijf u dan in voor 24 mei en kom naar de voorlichtingsavond voor een serieuze maar ook een gezellige avond!!

Home of Predatortour 2014 Volkerak is Park Nautique Rentals

Program June 2014 Netherlands

Thursday / 05 June 2014

 • Arrival all participants at Nautique Rentals
  19.00 presentation regulations to all participants at Grutterswei
  Provide match tickets to participants
  Photograph each team, provide measure board & water map

Friday / 06 June 2014

 • 07.00 all teams meet at control point. (Provide Flashcard after inspection)
  08.00 start
  16.00 finish. (Take the Flashcard / refill gas)
  16.15 (Provide pictures to organisation)
  17.00 safety boat from the water
  Consultation with organisation.

Saturday / 07 June 2014

 • 07.00 all teams meet at control point. (Provide Flashcard after inspection)
  08.00 start
  16.00 finish. (Take the Flashcard / refill gas)
  16.15 (Provide pictures to organisation)
  17.00 safety boat from the water
  Consultation with organisation

Sunday / 08 June 2014

 • 06.00 all teams meet at control point. (Provide Flashcard after inspection)
  07.00 start
  15.00 finish. (Take the Flashcard / refill gas)
  15.15 (Provide pictures to organisation)
  19.00 party evening at Grutterswei

Monday / 09 June 2014

Voor meer informatie: www.predatortour.com

Met vriendelijke groet,
Evert Oostdam

Pike Master Lures
Vennestraat 11P
2161 LE Lisse
The Netherlands
0031 (0) 612886852

www.facebook.com/Predatour