Informatieavond visstandonderzoek Benedenrivieren en Biesbosch

Zoals in de verslagen over de rechtszaken en tijdens eerdere Informatieavonden Benedenrivierengebied is aangegeven zal er in het najaar van 2019 een grootschalig onderzoek naar de visstand worden uitgevoerd in het Benedenrivierengebied en de Biesbosch.

Persbericht: Sportvisserij Zuidwest Nederland Lees “Informatieavond visstandonderzoek Benedenrivieren en Biesbosch” verder

Voorlopige voorziening afgewezen, beroepsvisser Klop betrapt!

De rechtbank van Breda heeft de voorlopige voorziening die Sportvisserij Zuidwest Nederland had aangevraagd afgewezen. Dit betekent dat Visserijbedrijf Klop tot en met 7 april een ontheffing heeft om door te vissen met de zegen. Wat hij tijdens de rechtszaak deed in een gebied waar hij op dat moment niet mocht vissen.

Bron: Sportvisserij Nederland

De zitting bij de rechtbank ging gisteren met twee uur vertraging van start, waarna de rechter in Breda oordeelde dat de rechtmatigheid van de voorlopige voorziening niet kon worden getoetst vanwege complexiteit van de materie . De rechter woog af dat deze spoedprocedure zich daar niet voor leende. De inhoudelijke argumenten van de georganiseerde sportvisserij – onder meer de watertemperatuur, paai periode, door de vermeende strenge kou ‘verloren’ visdagen van de beroepsvisser en procedurele aspecten – bleven daardoor onbesproken. Die zullen waarschijnlijk pas over enkele weken in een bezwaarprocedure worden behandeld. Dat was voor de rechter reden om – alleen op basis van een belangenafweging tussen het financiële belang van het visserijbedrijf en het natuur- en economische sportvisserijbelang de visserij – voor ‘slechts’ de drie resterende dagen niet stil te leggen. Over de procedurele bezwaren die Sportvisserij Zuidwest Nederland naar voren bracht zal in de bezwaarprocedure worden gebogen.

Enorme tijdsdruk
Dat er gisteren een rechtszitting plaatsvond over de door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – onderdeel van het ministerie van LNV – verleende ontheffing aan Visserijbedrijf Klop om in de eerste week van de gesloten tijd door te vissen, was helaas noodzakelijk. Sportvisserij Zuidwest Nederland ontving vrijdag 30 maart (Goede Vrijdag) pas om 16.15 uur het bericht dat er een ontheffing was verleend die op Paasmaandag inging. Sportvisserij Zuidwest Nederland betrok direct de juristen van Sportvisserij Nederland bij het nieuws. Aangezien het ontheffingsbesluit zelf ontbrak, kon er niet direct bezwaar worden gemaakt. Pas na herhaaldelijk aandringen werd de ontheffing op dinsdagmiddag laat 2 april toegestuurd en is er direct bezwaar aangetekend om zo een voorlopige voorziening aan te kunnen vragen. Vervolgens is er intensief contact geweest met de rechtbank om de rechtszitting op een zo kort mogelijke termijn te laten plaatsvinden. Dat werd daarom de volgende dag.

Over de schreef
Terwijl Sportvisserij Zuidwest Nederland en de juristen van Sportvisserij Nederland op woensdagmiddag in de rechtszaal van Breda zaten, maakte Visserijbedrijf Klop op datzelfde moment gebruik van de verleende ontheffing om te vissen met de zegen. Daarbij hielden ze zich kennelijk echter niet aan de met gebiedsafbakening samenhangende regels. Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) betrapten het visserijbedrijf op heterdaad terwijl zij in een gebied visten waar dit op dat moment niet mocht. Dit betrof een ondiep gedeelte van Nationaal Park De Biesbosch – een Natura 2000-gebied – waar de vis zich momenteel op de paaigronden verzamelt. Er is proces-verbaal opgemaakt en de vangst is nagekeken op de aanwezigheid van vissoorten waar een gesloten tijd voor geldt. Wij laten de afhandeling hiervan uiteraard bij de NVWA. In het verlengde hiervan roepen wij sportvissers ook op om beheersing op te brengen en het hoofd koel te houden. Met acties buiten het wettelijk kader is de sportvisserij niet gediend.

Spoedrechtszaak tegen ontheffing zegenvisserij

Zoals inmiddels bekend werd Sportvisserij Zuidwest Nederland vrijdag 30 maart onaangenaam verrast door het bericht dat een beroepsvisser in het Benedenrivierengebied een ontheffing heeft gekregen om in de gesloten tijd door te vissen met zegens (sleepnetten). Deze ontheffing kwam totaal onverwacht op een onacceptabel laat tijdstip – vrijdagmiddag, 16.15 uur – bij ons binnen. Dit is aanleiding om een spoedrechtzaak te starten.

Bron: sportvisserijzwn.nl

Wij hebben vrijdagmiddag direct contact opgenomen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die deze ontheffing heeft verleend. Na het weekend zou er nader contact zijn. Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft in het weekend het onderstaande bericht opgesteld en verstuurd naar de RVO. De inhoud spreekt voor zich.

“Zowel naar inhoud als proces is hier veel misgegaan. Graag komt Sportvisserij Zuidwest Nederland op zo kort mogelijke termijn, morgenmiddag of woensdag bij jullie langs om de door jullie besluit gerezen situatie te bespreken en om te bezien hoe we de vis – die wel degelijk voor de paai ligt – kunnen beschermen (bijv. Door het besluit in te trekken of – als jullie dat niet willen – tenminste d.m.v. een strikt quotum of gebiedsbeperking (geen onttrekking op water met minder dan 4 meter diepgang) toe te passen). Wij verzoeken jullie dringend de door het genomen besluit veroorzaakte situatie z.s.m. te repareren. Ongelimiteerde onttrekking binnen deze dagen, terwijl we nota bene in de gesloten periode zitten is zowel biologisch/ecologisch gezien alsook voor de het afgelopen jaar mede door ons toedoen verbeterde verhoudingen onverantwoord.

De visstand wordt hier kapot gemaakt. Voor sportvissers en andere beroepsvissers geldt de gesloten periode wel en de natuur is er natuurlijk niet voor om het bedrijfsrisico van de fa. Klop op te vangen. Boeren worden immers ook niet gecompenseerd bij een slechte oogst. Het zou fijn zijn als jullie hiervoor gelegenheid in jullie agenda’s zouden willen maken. Tevens ontvangt Sportvisserij Zuidwest Nederland als huurder van het water en daarmee als belanghebbende per ommegaande alsnog een afschrift van het besluit en van de vraagstelling aan – en het advies van WMR. Zonder dat worden we niet eens in de gelegenheid gesteld eventueel een voorlopige voorziening te vragen. Ook dat is qua proces onzorgvuldig. Een afwijzing van (ieder der onderdelen van) deze verzoeken is wat ons betreft geen optie.”

Vanochtend hebben wij bij de RVO getracht om op korte termijn een overleg te beleggen. Als reactie werd ons meegedeeld dat de RVO nog tijd nodig had om dit intern af te stemmen. Aan het eind van de middag hebben wij hierover nog geen duidelijkheid gekregen. Dit was voor Sportvisserij Zuidwest Nederland reden om in samenwerking met de juristen van Sportvisserij Nederland een zogenoemde Voorlopige Voorziening bij de rechtbank van Breda aan te vragen. Dit is een spoedrechtzaak die snel kan plaatsvinden en bedoeld is om de afgegeven ontheffing zo snel mogelijk – binnen enkele dagen – te vernietigen. Het kan en mag niet zo zijn – in het Jaar van de Kier – dat kwetsbare paaibestanden nota bene in een natuurgebied worden weggevist.

Ontheffing zegenvisserij verleend voor beroepsvisser!

Het ministerie van LNV heeft een ontheffing verleend aan visserijbedrijf Klop om in de eerste week van april nog met de zegen te vissen. Hierdoor is het mogelijk dat je in het Benedenrivierengebied beroepsvissers op het water bezig ziet terwijl dit op grond van artikel 6 van het Reglement voor de binnenvisserij niet is toegestaan.

Persbericht: Sportvisserij Nederland

Normaal gesproken krijgen de beroepsvissers in het Benedenrivierengebied schriftelijke toestemmingen om met de zegen te vissen waarbij een gesloten tijd geldt voor de maanden april en mei. Op verzoek van visserijbedrijf Klop heeft het ministerie een ontheffing verleend voor de eerste week van april. Dit omdat het volgens het ministerie een koude winter is geweest waardoor de zegenvisserij niet iedere dag mogelijk was en het paaiseizoen van de vissen nog niet is begonnen.

Deze berichtgeving bereikte ons op een dermate laat tijdstip (vrijdagmiddag 30 maart, 16:45 uur) dat tijdig bezwaar maken tegen deze ontheffing niet meer mogelijk was. Voor al je opmerkingen, vragen en klachten willen we je dan ook graag verwijzen naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, onderdeel van het ministerie van LNV. Deze zijn te bereiken via deze link en het telefoonnummer: 088 042 42 42.

Een reactie over dit absurde besluit is Evert Oostdam zaterdag avond te zien in Hart van Nederland op SBS6 om 22:30!

Vanavond ben ik te zien bij Hart van Nederland… hoe het mogelijk is dat er door gevist kan worden in het gesloten seizoen door het beroep??

De sportvisser zit vanaf morgen bijna 2 maanden thuis op de bank en de beroepsvisser vist gewoon door??

Waarom komt het ministerie tot dit besluit om een vergunning te verstrekken? Heeft dit gevolgen voor het kierbesluit wat miljoenen kost? Wat betekend dit voor de toekomst? Visstand? Eenmalig? Allemaal vragen waar 550.000 geregistreerde sportvissers graag een antwoord op willen hebben?!

Kijk vanavond naar Hart van Nederland, om 22.30 uur!!

Teken de petitie. Stop de beroepsvisserij zonder quota in Nationaal Park de Biesbosch.

klop1Visserijbedrijf Klop is de enige die zonder quota mag vissen in Nationaal Park de Biesbosch en de Nieuwe Merwede. Hij werd recent nog met 450 illegale fuiken gepakt. Het bedrijf claimt duurzaam te vissen maar alle bewijzen voor het tegendeel zijn er. Er is bijna geen sportvisser meer die nog vis vangt. Er zijn inmiddels talloze ooggetuigen van praktijken die niet door de beugel kunnen en nog steeds houdt het ministerie van Economische zaken het handje boven Klop’s hoofd. Hoe is het mogelijk dat een visser zonder quota zijn gang kan gaan in een Nationaal Park? Lees “Teken de petitie. Stop de beroepsvisserij zonder quota in Nationaal Park de Biesbosch.” verder

Stop de beroepsvisserij zonder quota in Nationaal Park de Biesbosch.

klop1Visserijbedrijf Klop is de enige die zonder quota mag vissen in Nationaal Park de Biesbosch en de Nieuwe Merwede. Hij werd recent nog met 450 illegale fuiken gepakt. Het bedrijf claimt duurzaam te vissen maar alle bewijzen voor het tegendeel zijn er. Er is bijna geen sportvisser meer die nog vis vangt. Er zijn inmiddels talloze ooggetuigen van praktijken die niet door de beugel kunnen en nog steeds houdt het ministerie van Economische zaken het handje boven Klop’s hoofd. Hoe is het mogelijk dat een visser zonder quota zijn gang kan gaan in een Nationaal Park? Lees “Stop de beroepsvisserij zonder quota in Nationaal Park de Biesbosch.” verder

Rechtbank staat onbeperkte beroepsvisserij Biesbosch toe!

04-2016De rechtbank in Breda heeft de bezwaren van Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland tegen de onbeperkte beroepsmatige visserij in de Biesbosch afgewezen. De sportvisserijorganisaties beraden zich momenteel over het in beroep gaan tegen deze teleurstellende uitspraak.

Persbericht – Sportvisserij Nederland

Beide sportvisserijorganisaties waren in het geweer gekomen tegen de diverse toestemmingen die Staatsbosbeheer verstrekt aan beroepsvissers om met de zegen te vissen in de Biesbosch. Daarbij moet baars en snoek worden teruggezet, maar gelden verder geen beperkingen. De afspraken over de onttrekking van vis worden normaliter vastgelegd in een visplan van een visstandbeheercommissie (VBC), maar dat is hier niet gebeurd. De VBC Benedenrivieren en Haringvliet is het stadium van oprichting vanwege disfunctioneren nooit ontgroeid en de eerste aanzet voor een visplan in 2012 werd niet afgerond.

Dalende trend
Ondanks dat er dus geen concrete afspraken zijn gemaakt tussen de betrokken partijen, geeft Staatsbosbeheer toestemmingen zonder enige beperking voor de hoeveelheid vis die mag worden onttrokken – net zoals de Nederlandse Staat dit voor andere wateren in deze regio doet. Daarbij weet ook niemand hoeveel vis er op dit moment daadwerkelijk wordt geoogst. Dit alles baart de sportvisserijorganisaties grote zorgen. De visserijdruk op schubvis neemt niet af, terwijl de hoeveelheid vis de laatste jaren wel duidelijk kleiner wordt (onder meer door het helderder en minder voedselrijk worden van het water). Deze dalende trend van vissoorten zoals baars, brasem en kolblei in de Benedenrivieren en het Haringvliet wordt bevestigd in een IMARES-rapport van begin 2015 dat is gebaseerd op langdurige monitoring.

Momentopname
Aangezien een duurzame visserij onder de huidige omstandigheden niet is gewaarborgd, hebben Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland beroep ingesteld tegen de door de Kamer voor de Binnenvisserij goedgekeurde toestemmingen van Staatsbosbeheer. Deze zorgen hebben zij op de rechtszitting in februari duidelijk gemaakt aan de rechters. De beroepsvissers verwezen op hun beurt naar een ander onderzoeksrapport waarin wordt geconcludeerd dat de visstand geen tekenen van overbevissing laat zien. Dat betrof echter een momentopname, terwijl het rapport van IMARES aangeeft wat de langjarige trends zijn van de vissoorten in het gebied.

‘Geen overbevissing’
Toch oordeelde de rechtbank dat uit het IMARES-rapport niet blijkt dat er een acuut gevaar is voor overbevissing. In haar visie heeft de Kamer voor de Binnenvisserij de toestemmingen dus terecht goedgekeurd omdat ‘de visstand door de beroepsvisserij in de Biesbosch niet onaanvaardbaar zal worden aangetast’. Daarmee volgt de rechtbank de lijn van de Raad van State – de hoogste bestuursrechter – die in 2007 oordeelde dat de Kamer voor de Binnenvisserij goedkeuring alleen mag weigeren als die toestemming ‘geen basis kan vormen voor een, uit visserijkundig oogpunt, verantwoord gebruik van het viswater’.

Hoger beroep
De georganiseerde hengelsport is echter van mening dat op basis van de langjarige gegevens van IMARES juist moet worden geconcludeerd dat een onbeperkte visserij niet meer verantwoord en zeer risicovol is. De jarenlange (dalende) trends zeggen immers veel meer over de ontwikkeling van de visstand dan een momentopname. Sportvisserij Zuidwest Nederland en Sportvisserij Nederland zijn nu in overleg met hun advocaat om zich te beraden over de te nemen vervolgstappen. Hoger beroep bij de Raad van State is daarbij zeker een van de opties.

Rapporten
Klik hier voor de uitspraak van de rechtbank (pdf). Het IMARES-rapport vind je hier en het rapport van Witteveen + Bos is hier in te zien.

Beroepsvissers betrapt met ondermaatse snoekbaars en dode kuifeenden

1

Sportvisserij MidWestNederland kreeg deze week een melding dat er beroepvissers actief zouden zijn met staand want. Er zouden veel verstrikte eenden en ondermaatse snoekbaars in de netten zitten.

netten-beroepsvisser_79303

Naar aanleiding van deze melding zijn buitengewoon opsporings ambtenaren (boa’s) van Sportvisserij Midwest Nederland in samenwerking met Recreatie Noord Holland en milieupolitie gaan kijken. Twee beroepsvissers in de Voorzaan in Zaandam zijn op heterdaad betrapt op het in bezit hebben en aanlanden van ondermaatse snoekbaars en 22 dode kuifeenden.

kuifeenden

De kuifeenden zijn verstrikt geraakt in de netten en daarna verdronken. De eenden en ondermaatse snoekbaars zijn na overleg met de officier van justitie in beslag genomen en vernietigd. Tegen de beroepsvissers is proces verbaal aangezegd. Een nader onderzoek loopt nog. Na verhoor op het politiebureau zijn de beroepsvissers weer heen gezonden.

Kijk voor meer informatie op: Sportvisserij MidWestNederland